[CA ES]

[ Actualitat ]
27
MAR

MESURES D'ACTUACIÓ DAVANT EL SARS-COV-2

1. INTRODUCCIÓ:

En el present document s’exposen des d’EIX PREVENCIÓ les actuacions /mesures preventives a seguir davant la situació actual i, en referència a la informació facilitada pel document elaborat per diverses entitats i publicat el 24/03/2020.

El document al qual es fa referència ha estat coordinat per la Subdirecció General de Sanitat Ambiental i Salut Laboral. Direcció General de Salut Pública, Qualitat i innovació. Ponència de Salut Laboral de la Comissió de Salut Pública del CISNS.

Des del SPA i, amb les informacions que us fem arribar a les empreses, es pretén donar indicacions per tal que es pugui anar adaptant l’activitat i, establir les recomanacions necessàries a adoptar, amb l’objectiu general de limitar els contagis de SARS-CoV-2.

2. QÜESTIONS GENERALS:

És imprescindible reforçar les mesures d'higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d'exposició. Per a això cal facilitar els mitjans necessaris perquè les persones treballadores puguin netejar-se adequadament seguint aquestes recomanacions.

En particular es destaquen les següents mesures:

 • La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció.
 • Etiqueta respiratòria:
 1. Cobrir-se el nas i la boca amb un mocador al tossir i esternudar, i rebutjar a una galleda d'escombraries amb tapa i pedal. Si no es disposa de mocadors emprar la part interna del colze per no contaminar les mans.
 2. Evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 3. Practicar bons hàbits d’Higiene respiratòria.
 •  Mantenir distanciament social de 2 metres.

Totes aquestes mesures citades es poden adoptar simultàniament si les condicions de treball ho requereixen.

La informació i formació als treballadors durant aquest període és imprescindible. Cal realitzar-la als treballadors. Una possibilitat és la col·locació dels cartells informatius.

Cal seguir garantint i intensificant, la higiene dels espais de treball. La neteja i desinfecció dels llocs de treball i equips de treball, són una important mesura preventiva.

És important assegurar una correcta neteja de les superfícies i dels espais, tractant que es realitzi neteja diària de totes les superfícies, prestant atenció a les zones de contacte freqüents com són poms de portes, baranes, comandaments, .... Els detergents habituals són suficients. Cal prestar atenció a la protecció personal del personal que realitza la tasca de neteja.

3. NATURALESA DE LES ACTIVITATS EMPRESARIALS I AVALUACIÓ DEL RISC D’EXPOSICIÓ:

En funció de la naturalesa de les activitats i els mecanismes de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, es poden establir els diferents escenaris de risc en què es poden trobar els treballadors, que es presenten a la Taula 1.

S’entén per:


Exposició de risc: aquelles situacions laborals en què es pot produir un contacte estret amb un cas probable o confirmat d'infecció pel SARS-CoV-2, simptomàtic.

Exposició de baix risc: aquelles situacions laborals en què la relació que pugui tenir amb un cas probable o confirmat, no inclou contacte estret.

Baixa probabilitat d'exposició:treballadors que no tenen atenció directa all públic o, si la tenen, es produeix a més de dos metres de distància, o disposen de mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte (mampara de vidre, separació de cabina d'ambulància , etc.).


Per «contacte estret» de casos possibles, probables o confirmats s'entén:

- Qualsevol persona que hagi realitzat cures mentre el cas presentava símptomes: treballadors sanitaris que no han utilitzat les mesures de protecció adequades, membres familiars o persones que tinguin un altre tipus de contacte físic similar;
- Convivents, familiars i persones que hagin estat en el mateix lloc que un cas mentre el cas presentava símptomes a una distància menor de 2 metres durant un temps de al menys 15 minuts.

Taula 1. Escenari de risc d’exposició al coronavirus SARS-CoV-2 a l’entorn laboral.

EXPOSICIÓ DE RISC

EXPOSICIÓ DE BAIX RISC

BAIXA PROBABILITAT D’EXPOSICIÓ

Personal sanitari assistencial i no assistencial que atén una persona simptomàtica.


Tècnics de transport sanitari, si hi ha contacte directe amb la persona simptomàtica traslladada.


Tripulació mitjans de transport (aeri, marítim o terrestre) que atén durant el viatge una persona simptomàtica procedent d'una zona de risc.
Situacions en les quals no es pot evitar un contacte estret en el treball amb una persona simptomàtica.

Personal sanitari l'activitat laboral no inclou contacte estret amb una persona simptomàtica, per exemple:


- Acompanyants per trasllat.
- zeladors, porta-lliteres, treballadors de neteja.

Personal de laboratori responsable de les proves de diagnòstic virològic.

Personal no sanitari que tingui contacte amb material sanitari, fomites o deixalles possiblement contaminats.


Ajuda a domicili de contactes asimptomàtics.

Treballadors sense atenció directa a el públic, o a més de 2 metre de distància, o amb mesures de protecció col·lectiva que eviten el contacte, per exemple:


- Personal administratiu.
- Tècnics de transport sanitari amb barrera col·lectiva, sense contacte directe amb el pacient.
- Conductors de transports públics.
- Personal de seguretat.
- Policies / Guàrdies Civils
- Personal duaner.
- Bombers i personal de salvament.

REQUERIMENTS

En funció de l'avaluació específica de el risc d'exposició de cada cas:

components de EPI de protecció biològica i, en certes circumstàncies, de protecció enfront de aerosols i davant esquitxades.

En funció de l'avaluació específica de el risc de cada cas: components de EPI de protecció biològica.

No cal ús d’EPI.En certes situacions (falta de cooperació d'una persona simptomàtica):


- protecció respiratòria,
- guants de protecció.

4. MESURES DE PREVENCIÓ:

4.1. MESURES DE CARÀCTER ORGANITZATIU:

§ Implementar les mesures necessàries per tal de minimitzar el contacte entre les persones treballadores i entre aquestes últimes i els potencials clients o públic que puguin concórrer en el seu lloc de treball. En aquest sentit, la disposició dels llocs de treball, l'organització de la circulació de persones i la distribució d'espais (mobiliari, prestatgeries, passadissos, etc.) en el centre de treball ha de modificar-se, en la mesura del possible, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la distàncies de seguretat de 2 metres.

 •  Establir plans de continuïtat de l'activitat davant d'un augment de les baixes laboralsamb el personal o en un escenari d'increment del risc de transmissió en el lloc de treball, amb un procés de participació i acord amb la representació legal dels treballadors.
 • Contemplar possibilitats de redistribució de tasques i / o teletreball.
 •  En aquells establiments oberts al públic s'atendrà a les següents consideracions:

 1.  L'aforament màximha de permetre complir amb les mesuresextraordinàries dictades per lesautoritats sanitàries, concretament amb el requisitde distàncies de seguretat.
 2.  Quan siguipossible, es fomentarà l'habilitació de mecanismes de control d'accés a les entrades dels locals. Aquest control d'accés ha de garantir el compliment estricte de l'aforament màximcalculat per a aquesta situació extraordinària.
 3.  Quan sigui aplicable, s'establiran mesures per organitzar als clients que es quedin a l'exterior de l'establiment tot esperant accedir-hi quan ho permeti l'aforament. Tot el públic, inclòs el que espera a l'exterior de l'establiment, ha de guardar rigorosament la distància de seguretat.

 

 •  S'informarà claramentals clients sobre les mesures organitzatives i sobre la seva obligació de cooperar en el compliment.

 

4.2. MESURES DE PROTECCIÓ PERSONAL:

La forma òptimade prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les mesures preventives,no només equips de protecció individual (EPI).L'aplicació d'una combinacióde mesures de control pot proporcionar un grauaddicional de protecció.
La informació sobre equips de protecció individual, elaborada amb l'Institut Nacional de Seguretati Salut en el Treball, es reculla l’annex d’aquest informe.

4.3. TREBALLADORS ESPECIALMENT SENSIBLES:

L'àrea sanitàriadel SPRL ha d'avaluarla presència de personal treballador especialment sensible en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, establir la naturalesa d'especial sensibilitat de la persona treballadora i emetre informe sobre les mesuresde prevenció, adaptació i protecció.

Per a això, tindrà en compte l'existència o inexistència d'unes condicionsque permetin realitzar el treball sense elevar el riscpropi de la condició de salut de la persona treballadora.
Amb l'evidència científica disponible a data 23 de març de 2020, el Ministeride Sanitat ha definit com a grupsvulnerables per COVID-19les persones amb diabetis, malaltiacardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàticacrònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs i majors de 60 anys.

En cas de que la seva empresa disposi de treballadorsvulnerables, els demanem es posin en contacte amb el Departament Mèdic d’Eix Prevenció per tal de fer-ne la valoració pertinent.

4.4. ESTUDI I MANEIG DE CONTACTES:

El servei sanitari de el servei de prevenció de riscoslaborals seran els encarregatsd'establir els mecanismes per a lainvestigació i seguiment dels contactes estrets en l'àmbit de les seves competències,de forma coordinada amb les autoritatsde salut pública, de la següent manera:


1. El seguiment i maneig de lespersones treballadores.

2.El seguiment i maneig dels professionals sanitaris i sociosanitaris.

3.El seguiment i maneig dels operadors crítics essencials. A continuació es descriu aquests donat que no s’han tractat en cap altre document.

En cas de que algun treballador de la seva empresa sigui contacte possible, probable o confirmat de coronavirus ocorregut a la seva empresa, cal que avisin al Departament Mèdic d’Eix Prevencióper tal de fer-ne la valoració pertinent.

4.4.1 VALORACIÓ:

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals durà a terme una avaluació individualitzada del risc i de les tasques arealitzar per la persona treballadorad'un operador crític de serveisessencials, tenint en compte elsfactors de vulnerabilitat i especialsensibilitat de la persona treballadora.

Esconsideraran com a contactesestrets als definits com a tals en l'apartat 3 d’aquest document.
Es consideren com a contacte casual la restade les situacions.

4.4.2 MANEIG DELS CONTACTES:

1.Contacte casual ambcas possible, probableo confirmat de COVID-19.Continuarà amb l'activitat laboral normal ies realitzarà vigilància passivad'aparició de símptomes.


2. Contacte estret amb cas possible, probableo confirmat de COVID-19.Es retirarà la personatreballadora de l'activitat laboral i realitzarà quarantenadomiciliària durant 14 dies amb vigilància activa delssímptomes. Es valorarà larealització als 7 dies d'un test diagnòstic per PCR.En cas que la PCR sigui negativa podrà reincorporar-se a l'activitat professional.
S'extremaran les mesures d'higiene personal.

4.4.2 MANEIG DE PERSONAL SIMPTOMÀTIC :

Si la persona treballadora d'un operador crític de serveis essencials presentasímptomes compatibles amb una infecciórespiratòria aguda, es col·locarà una mascareta quirúrgica ies retirarà de la seva activitat professional.


- Sila simptomatologia no requereix hospitalització, es realitzarà quarantena domiciliària de 14 dies.Es valorarà la realitzacióals 7 dies d'un testdiagnòstic per PCR. En cas quela PCR sigui negativa podràreincorporar-se a l'activitat professional.
- Encas contrari, la persona treballadora es reincorporarà al seu lloc després negativitzar-se la PCR.

4.5. COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ DE LA INCAPACITAT TEMPORAL:

A l'objecte de protegir la salut pública, es consideraran, amb caràcter excepcional, situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal de el sistema de Seguretat Social, aquells períodes d'aïllament o contagi de les persones treballadores provocat pel virus SARS-CoV-2 (Article 5 de Reial decret llei 6/2020, de 10 de març, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en l'àmbit econòmic i per a la protecció de la salut pública).

En el document "Actualització a 19 de març de 2020 de les Instruccions aclaridores relatives a el nou procediment de remissió de parts dels serveis públics de salut (SPS) per coronavirus", l'Institut Nacional de la Seguretat Social estableix que seran els metges de l'SPS els que emetin els partes de baixa i alta en tots els casos d'afectació per coronavirus, tant en les situacions d'aïllament com de malaltia i a tots els treballadors i treballadores que per la seva situació
clínica o indicació d'aïllament ho necessitin, tant per al personal sanitari com per a la resta de treballadors.

El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals ha d'elaborar l'informe perquè quedi acreditada la indicació d'incapacitat temporal, per tal de facilitar als serveis d'atenció primària, la seva tramitació a:


• Els casos probables (els resultats de laboratori no són concloents), possibles (amb infecció respiratòria aguda lleu) o confirmats, així com els contactes estrets de casos probables, possibles o confirmats.


• Les persones treballadores amb especial sensibilitat en relació a la infecció de coronavirus SARS-CoV-2, sense possibilitat d'adaptació de el lloc de treball, protecció adequada que eviti el contagi o reubicació en un altre lloc exempt de risc d'exposició a la SARS-CoV-2.


Quan es tingui coneixement del període d'aïllament o de malaltia amb posterioritat a l'inici de la mateixa, els partes de baixa s'emetran amb caràcter retroactiu i, si cal, sense la presència física de la persona treballadora.

El servei de prevenció de riscos laborals informarà sobre les actuacions anteriors a les persones afectades, a l'empresa i als òrgans de representació en matèria de seguretat i salut, si n'hi ha, guardant la deguda confidencialitat.

A més, informarà de:


 • L'obligació de l’aïllament preventiu.

 


 • Queel comunicat de baixa i els deconfirmació seran emesossense la presència física de la persona treballadora. La persona interessada no ha d'anar a recollir els partes, pot recolliruna altra persona o utilitzaraltres mitjans disponibles per evitar desplaçaments.

 


 •  Que encara que els partes de baixai alta seran emesosper malaltia comuna, l'INSS realitzarà el procediment intern corresponentper convertir-los en accidentde treball, a efectes de prestació econòmica.

 


 •  Lesmesures i recomanacions preventives generals, sobretot d'higiene dels llocs de treball.

 

ANNEX I: EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1.Protecció respiratòria

Per tal d'evitar contagis, els casos confirmats i en recerca han de portar màscares quirúrgiques. En el cas que portessin en lloc d'una mascareta quirúrgica una màscara autofiltrant, en cap cas aquesta inclourà vàlvula d'exhalació ja que en aquest cas l'aire és exhalat directament a l'ambient sense cap tipus de retenció i s'afavoriria, si escau, la difusió de virus. Les màscares quirúrgiques han de complir la norma UNE-EN 14683: 2019 + AC: 2019). La col·locació de la mascareta quirúrgica a una persona amb simptomatologia respiratòria suposa la primera mesura de protecció per al treballador.
La protecció respiratòria generalment recomanada per al personal sanitari que pugui estar en contacte a menys de 2 metres amb casos en investigació o confirmats és una màscara autofiltrant tipus FFP2 o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P2.
Les mascaretes autofiltrants (que han de complir la norma UNE-EN 149: 2001 + A1: 2009) o, si escau, els filtres emprats (que han de complir amb les normes UNE-EN 143: 2001) no han de ser reutilitzats i per tant, han de rebutjar després del seu ús. Les mitjanes màscares (que han de complir amb la norma UNE-EN 140: 1999) s'han de netejar i desinfectar després del seu ús. Per a això se seguiran estrictament les recomanacions de fabricant i en cap cas, l'usuari ha d'aplicar mètodes propis de desinfecció ja que l'eficàcia de l'equip pot veure afectada.

Quan de l'avaluació de riscos es derivi que en el desenvolupament de l'activitat es duen a terme procediments assistencials en els que es puguin generar bioaerosols en concentracions elevades, es recomana l'ús pel personal sanitari de màscares autofiltrants contra partícules FFP3 o mitja màscara proveïda amb filtre contra partícules P3.

Els equips de protecció respiratòria han de llevar en últim lloc, després de la retirada d'altres components com guants, bates, etc.

2.GUANTS I ROBA DE PROTECCIÓ

2.1.GUANTS DE PROTECCIÓ

Els guantsde protecció han de complir amb la norma UNE-EN ISO 374.5: 2016.
En activitats d'atenció al pacient i en laboratoris, els guantsque s'utilitzen són d'un sol úsja que les tasques associadesrequereixen destresa i no admeten altre tipus de guant més gruixut.

No obstant això, és important destacar que, en tota altraactivitat que no requereixi tantadestresa, com ara en tasques de netejai desinfecció de superfícies que hagin estat en contacte amb pacients, es pot optar per guants més gruixuts, més resistents al trencament.

2.2. ROBA DE PROTECCIÓ

Pel que fa a la roba, és necessària la protecció de l'uniforme del treballador de la possible esquitxada de fluids biològics o secrecions procedents del pacient confirmat o en investigació a què examina o tracta.
Aquest tipus de roba, com EPI, ha de complir amb la norma UNE-EN 14126: 2004 que contempla assajos específics de resistència a la penetració de microorganismes. Aquest tipus de roba pot oferir diferents nivells de hermeticitat tant en el seu material com en el seu disseny, cobrint parcialment el cos com bates, davantals, maneguets, polaines, etc., o el cos complet. En la designació, s'inclou el Tipus i la lletra B (de Biològic).
En cas que sigui necessari protecció addicional en alguna zona, com certa impermeabilitat, també es pot recórrer a davantals de protecció química que compleixen amb la norma UNE-UNE-EN 14605: 2009, denominats Tipus PB [3] i PB [4] ( PB procedeix de "Partial Body") que,
encara que no siguin específicament de protecció biològica, poden ser adequats per a l'ús de protecció contra esquitxades esmentat o per complementar una bata que no sigui un EPI.

Es recomana que la roba de protecció biològica sigui un sol ús ja que presenta l'avantatge que a l'eliminar-se s'eviten fonts de possible contagi que poguessin aparèixer en el cas que la desinfecció de l'equip no es realitzés correctament.

3.PROTECCIÓ FACIAL I OCULAR

S'ha d'usar protecció ocular quan hi hagi risc de contaminació dels ulls a partir d'esquitxades o gotes (per exemple: sang, fluids de el cos, secrecions i excrecions).
Els protectors oculars certificats d'acord amb la norma UNE-EN 166: 2002 per a la protecció davant líquids poden ser ulleres integrals davant de gotes o pantalles facials davant esquitxades (tots dos, camp d'ús 3), on el que s'avalua és la hermeticitat del protector (en el cas de les ulleres integral) o la zona de cobertura de la mateixa (en el cas de la pantalla facial).
És possible l'ús d'un altre tipus de protector ocular, com seria el cas d'ulleres de muntura universal amb protecció lateral, per evitar el contacte de la conjuntiva amb superfícies contaminades, per exemple; contacte amb mans o guants. No obstant això, si pel tipus d'exposició es necessita garantir certa hermeticitat de les conques orbitals haurem de recórrer a ulleres integrals (camps d'ús 3, 4 o 5 segons UNE-EN 166: 2002, en funció de la hermeticitat requerida) ² i, per a la protecció conjunta d'ulls i cara, a pantalles facials.
Es recomana sempre protecció ocular durant els procediments de generació d'aerosols. Quan sigui necessari l'ús conjunt de més d'un equip de protecció individual, s'ha d'assegurar la compatibilitat entre ells, la qual cosa és particularment important en el cas de la protecció respiratòria i ocular simultània, perquè l'hermeticitat dels mateixos i per tant la seva capacitat de protegir no es vegi minvada.

4.COL·LOCACIÓ I RETIRADA DE L’EPI

Els EPI han de seleccionar per garantir la protecció adequada en funció de la forma i nivell d'exposició i que aquesta es mantingui durant la realització de l'activitat laboral. Això s'ha de tenir en compte quan es col·loquen els diferents EPI de tal maneraque no interfereixin i alterin les funcions de protecció específiques de cada equip. En aquest sentit, s'han de respectar les instruccions de fabricant.
Després de l'ús, s'ha d'assumir que els EPI i qualsevol element de protecció emprat poden estar contaminats i convertir-se en nou focus de risc. Per tant, un procediment inadequat de retirada pot provocar l'exposició de l'usuari.
Conseqüentment, s'ha d'elaborar i implementar una seqüència de col·locació i retirada de tots els equips detallada i omissió, el seguiment ha controlar-se.

Els EPI s'han de col·locar abans d'iniciar qualsevol activitat probable de causar exposició i ser retirats únicament després d'estar fora de la zona d'exposició.
S'ha d'evitar que els EPI siguin una font de contaminació, per exemple, deixant-los sobre superfícies de l'entorn una vegada que han estat retirats.

Per accedir a informació de l'OMS sobre posada i retirada d'EPI es pot consultar el següent enllaç:https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf.

5.REBUIG O DESCONTAMINACIÓ

Després de la retirada, els EPI d’un sol úshan de col·locar-se en els contenidors adequatsde rebuig i ser tractatscom com a residus biosanitarisclasse III.

Si no es pot evitar l'ús d'EPIreutilitzables, aquests s'han de recollir en contenidors o bossesadequades i descontaminar usant el mètode indicat pel fabricant abans deguardar-los. El mètode ha d'estarvalidat com efectiu contra el virus i ser compatible amb els materials de l'EPI,de manera que es garanteix que no es fa malbé i per tant la sevaefectivitat i protecció noresulta compromesa.

6.EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT


Els EPI han de ser emmagatzemats adequadament, seguint les instruccions donadespel fabricant, de manera que s'evitiun dany accidental dels mateixos o la seva contaminació.

Aquest document planteja alternatives i possibles estratègies davant l'escassetat d'equips de protecció individual (EPI) en situació de crisi. Han de ser avaluades abans de la seva aplicació excepcional.

La forma òptima de prevenir la transmissió és utilitzar una combinació de totes les mesures preventives, no només EPI.L'aplicació d'una combinació de mesures de control pot proporcionar un grau addicional de protecció, fins i tot si una mesura falla o no està disponible.

Aquest enfocament està destinat a usar-se quan els equips de protecció individual (EPI) són tan limitats que en determinades circumstàncies no és possible aplicar de forma rutinària les recomanacions existents. És possible que sigui necessari considerar alguna d'aquestes mesures o una combinació d'elles, sempre de forma excepcional i mentre persisteixi la situació d'escassetat.
Els equips de protecció individual que compleixin amb les especificacions tècniques diferents de les normes harmonitzades, com ara les màscares N95 i KN95, que autoritza el Ministeri d'Indústria sobre la base de la Recomanació (UE) 2020/403, poden ser usats quan correspongui.