[CA ES]

[ Actualitat ]
25
SET

II CONVENI METALL

Àmbit funcional.
1.1 Aquest Conveni obliga a totes les empreses l'activitat exclusiva o principal de les quals, desenvolupada professionalment i amb establiment mercantil obert, consisteixi en la venda,comercialització i/o distribució (ja sigui al detall o a l'engròs) de tota classe de productes que continguin totalment o parcialment materials metàl·lics, o realitzin activitats similars i/o afins a les incloses en aquest apartat.
 
En són, tanmateix, exceptuades: a) Les que el dia de la publicació d'aquest Conveni comptin amb un conveni d'empresa vigent, llevat que les parts d'aquest decideixin d'adherir b) Les que realitzin activitats mixtes i estiguin incloses en l'àmbit funcional d'un conveni col·lectiu diferent del de comerç del metall.

 
1.2 Les empreses de nova creació que, per raó territorial o funcional, hagin d'estar compreses en aquest Conveni s'hi regiran en les seves activitats a partir de la data de la seva creació.
 
Entrada en vigor i durada.
Aquest Conveni entrarà en vigor el dia 1 de gener 2016. La seva durada serà de dos anys per a totes les empreses del seu àmbit, finalitzarà el 31 de desembre 2017, i es pot prorrogar d'any en any per reconducció tàcita, si no se'n fa denúncia. La data límit per a formar a tots/es els treballadors/es és, com a màxim, de 3 anys a comptar des de l’1/10/2017, a raó de com a mínim una 1/6 de la plantilla cada semestre.
 
TOTS els treballadors del sector estan afectats, tant els que treballen en àrees de producció i/o manteniment com en oficines.
 
CONSULTA'NS QUINA FORMACIÓ ÉS LA QUE NECESSITES PEL TEU CNAE