[CA ES]

[ Seguretat Laboral ]

La Seguretat en el Treball té per objectiu evitar els accidents/incidents en els llocs de treball.

Les tasques que es porten a terme a les empreses són:

  • Avaluacions de Riscos
  • Plans de prevenció
  • Plans d'Autoprotecció
  • Formació específica al lloc de treball
  • Coordinació d'activitats empresarials
  • Investigació d'accidents
  • Adequació dels equips de treball al RD 1215/1997
  • Estudis Atex (Atmosferes explosives)
  • Coordinació de Seguretat en obres
  • Elaboració de plans de seguretat